Tutoring w SP 20 - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Wychować człowieka mądrego - Tutoring w SP 20

Logo tutoring szkolny

O tutoringu

Tutoring szkolny w pigułce


Tutoring szkolny to efektywne wsparcie dla pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej nauczycieli.
Tutor – indywidualny opiekun ucznia, poprzez budowanie relacji, współpracę i wsparcie podopiecznego, ma okazję poznawać jego potencjał i skutecznie pracować nad rozwojem jego mocnych stron.
Relacja tutorska staje się bazą rozwoju dla ucznia i nauczyciela. Uczeń ma kontakt z „mądrym dorosłym”, nauczyciel czuje się w tej relacji spełniony i może uniknąć wypalenia zawodowego.
Metoda tutoringu szkolnego stosowana jest od 1995 roku w szkołach „ALA” Autorskich Liceach Artystycznych i Akademickich, a od 2008 roku rozwijana jest w kilkuset szkołach publicznych i niepublicznych w Polsce.

Tutoring jest dla szkoły:

 • efektywnym wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczo - opiekuńczej,
 • uzupełnieniem lub zastąpieniem dotychczasowego modelu wychowawstwa klasowego,
 • szansą na stworzenia przyjaznego środowiska oraz zbudowania indywidualnej relacji między opiekunem – tutorem, a jego wychowankiem,
 • okazją do wprowadzenia w szkole innowacyjnego i nowoczesnego modelu pracy pedagogicznej, który wzmacnia diagnostyczno – profilaktyczną funkcję procesu wychowawczo – opiekuńczego,
 • sposobem na włączenie rodziców (pierwszych i najważniejszych wychowawców i nauczycieli swoich dzieci) do procesu pedagogicznego,
 • okazją do doskonalenia atmosfery w szkole,
 • szansą na zmniejszenie zachowań ryzykownych wśród uczniów oraz na zwiększenie frekwencji uczniów,
 • okazją do uświadomienia pracownikom niepedagogicznym szkoły, że oni również wspierają proces wychowawczy.

Tutoring jest dla nauczyciela:

 • możliwością zdobycia wiedzy, zestawu narzędzi oraz praktycznych umiejętności do pracy metodą tutoringu,
 • szansą na rozpoznanie potencjału i mocnych stron uczniów,
 • możliwością udzielania uczniom skutecznego wsparcia w procesie wyznaczania i realizowania celów,
 • sposobem zwiększenia satysfakcji z pracy i tym samym uniknięcia wypalenia zawodowego,
 • drogą budowania autorytetu nauczyciela,
 • szansą na nowe, odświeżające spojrzenie na edukację oraz relację nauczyciel – uczeń,
 • bazą ciągłego rozwoju zawodowego poprzez udział w grupowych i indywidulanych spotkaniach superwizyjnych doskonalących tutorów.

ITS

Instytut Tutoringu Szkolnego to niepubliczna placówka badawczo-rozwojowa i szkoleniowa, która jako placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej jest realizatorem projektu pt. Wychować człowieka mądrego.

Instytut równolegle do działań w przewidzianych w projekcie prowadzi swoje działania statutowe, które śledzić można m.in za pośrednictwem strony tutoring.org.pl

Celem działalności Instytutu jest badanie, monitorowanie, rozwijanie oraz upowszechnianie metody indywidualizacji procesu nauki i wychowania określanej jako „tutoring szkolny”. Instytut promuje i upowszechnia myśli i praktyki pedagogiczne Janusza Korczaka i Janusza Tarnowskiego będących podstawą pracy tutora szkolnego.

Swoje cele Instytut realizuje podejmując następujące działania:

 • Pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu tutoringu wychowawczo – rozwojowego do szkół wszystkich typów i poziomów,
 • Prowadzenie szkoleń tutorskich w zakresie tutoringu wychowawczo – rozwojowego, dydaktycznego i artystycznego,
 • Prowadzenie doradztwa i superwizji tutorskich,
 • Ewaluacja wyników prowadzonych innowacji,
 • Badania nad rozwojem i skutecznością tutoringu w polskich szkołach,
 • Usługi w zakresie tutoringu dla uczniów w ramach zajęć pozaszkolnych i domowych.

Instytut to placówka Towarzystwa Edukacji Otwartej, która kontynuuje dotychczasową (realizowaną od roku 2008) działalność Towarzystwa na polu upowszechniania, badania i rozwoju tutoringu w oświacie.

Dyrektor merytoryczny Instytutu jest autorem licznych programów tutorskich, w szczególności w zakresie tutoringu wychowawczo-rozwojowego, wdrażanych w formie innowacji na terenie całego kraju.

Instytut działa na terenie całego kraju i za granicą.

Tutoring szkolny, zasady rozmowy tutorskiej

Tutoring szkolny cele rozmowy, wyznaczanie zadań

Tutoring szkolny pytania, rozmowy motywujące