Pomoc materialno-socjalna - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Stypendia o charakterze socjalnym 23/24

Informacja ogólna

W związku z realizacją zadania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazujemy informacje składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych.

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji STYPENDIA, umożliwiającej elektroniczną obsługę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W ww aplikacji przewidziano trzy możliwości złożenia wniosku:

  1. wypełnienie i podpisanie przez wnioskodawcę odręcznie, wydrukowanego formularza wniosku i złożenie go w szkole do której uczęszcza uczeń (co wymaga potem wprowadzenia tego wniosku do aplikacji przez pracownika szkoły);
  2. wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę w aplikacji STYPENDIA, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie go w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;
  3. dla wnioskodawców posiadających profil zaufany istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie z podpisaniem poprzez profil zaufany za pomocą ePUAP. Wnioskodawca wypełnienia wówczas wniosek w aplikacji STYPENDIA, podpisuje go podpisem elektronicznym i przesyła za pośrednictwem platformy ePUAP. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż samo podpisanie wniosku nie jest tożsame z jego złożeniem. Wniosek podpisany powinien zostać bowiem przesłany za pośrednictwem ePUAP na skrytkę ePUAP szkoły do której uczęszcza uczeń, dopiero wówczas uważa się go za wniosek złożony. W związku z powyższym, proszę o przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym/pełnoletnim uczniom informacji o aplikacji Stypendia, znajdujących się pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu i rozpropagowanie instrukcji dla wnioskodawcy.

Informacja ogólna dotycząca stypendium o charakterze socjalnym - plik do pobrania

 

Składanie wniosków o przyznanie stypendium

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w terminie od 1 do 15 września 2023 r. realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eulink otworzy się w nowej karcie.

Strona stypendium

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienia prawidłowości ich zapisu.

Ważne jest, aby wprowadzając wniosek zaznaczyć pole: „Szkoły prowadzone przez Miasto Lublin” wpisać część nazwy szkoły np. numer i wybrać szkołę z rozwijającej się listy.

 

Załącznik nr 2 - wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

 

Załącznik nr 6 - oświadczenie UA

 Załącznik nr 8 - instrukcja dla wnioskodawcy dot. złożenia wniosku o przyznanie stypendium szkolnego