Oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do16.30 w sali zajęć: nr 10

Wychowawcy:

  1. Katarzyna Gosik
  2. Katarzyna Maziarczyk


Nauczyciele: 

  1. Religia: Ewa Jarymek
  2. Język angielski: Wanda Filozof


Pomoc wychowawców: Helena Koter

Realizowany program: Program wychowania przedszkolnego.
Autor: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Działania w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024

06:30-08:00
Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne, zabawy swobodne i w małych grupkach przy niewielkim udziale nauczyciela, wspieranie samodzielnych działań dzieci, gry oraz zabawy dydaktyczne, stolikowe, praca indywidualna z dzieckiem.

08:00-08:30
Śniadanie przygotowanie do posiłku (czynności higieniczno-porządkowe), nauka kulturalnego spożywania posiłku.

08:30-10:00
Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą realizowane w obszarach według wybranego programu nauczania. Zajęcia
dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, logopedyczne, rytmiczne, edukacja zdrowotna, przyrodnicza, ekologiczna, edukacja językowa,
matematyczna, artystyczna, edukacja społeczna, wprowadzanie w świat wartości.

10:00-11:00
Spacery, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia, wycieczki tematyczne, zabawy dowolne dzieci na powietrzu lub w sali, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w sali lub na powietrzu.

11:00-11:30
Obiad przygotowanie do posiłku, czynności higieniczne, nauka posługiwania się nożem i widelcem oraz nauka kulturalnego spożywania posiłku.

11:30-13:40
Odpoczynek poobiedni, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych prze z nauczyciela, zabawy tematyczne ćwiczenia i zabawy utrwalające i rozwijające kompetencje dzieci.

13:40-14:00
Podwieczorek, przygotowanie do posiłku, czynności higieniczno-porządkowe.

14:00-16:30 
Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, utrwalanie poznanych wiadomości, zabawy swobodne, gry dydaktyczne i stolikowe, ćwiczenia słownikowe, zajęcia w małych zespołach, praca z dzieckiem zdolnym, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb, rozchodzenie się dzieci do domu.

Plan pracy nauczycieli w oddziale przedszkolnym
Dzień tygodnia Godziny Wychowawca/nauczyciel
Poniedziałek 6:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-16:30
Katarzyna Gosik
Katarzyna Maziarczyk
J. angielski-Wanda Filozof
Katarzyna Maziarczyk
Wtorek 6:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-16:30
Katarzyna Maziarczyk
J. angielski-Wanda Filozof
Katarzyna Maziarczyk
Katarzyna Gosik
Środa 6:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-16:30
Katarzyna Maziarczyk
Katarzyna Gosik
Religia-Ewa Jarymek
Katarzyna Gosik
Czwartek 6:30-11:30
11:30-16:30
Katarzyna Gosik
Katarzyna Maziarczyk
Piątek 6:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-16:30
Katarzyna Gosik
Religia-Ewa Jarymek
Katarzyna Gosik
Katarzyna Maziarczyk