Stypendia - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w SP 20

Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe z dnia 29 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie.

Podstawa prawna:
Regulamin opracowano w oparciu o: art. 90g Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm .

§1
Cel przyznawania stypendium
Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest świadczeniem materialnym o charakterze motywacyjnym oraz formą nagrody promującej przymioty ambitnej pracy, rozwijania uzdolnień oraz talentów, przyznawanym przez Dyrektora Szkoły.

§2
Tryb przyznawania stypendium

 1. Szkoła może udzielić uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe nie wcześniej, niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w klasach cztery - osiem szkoły podstawowej.
 2. Ilość stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe i ich wysokość określa komisja stypendialna, powołana przez Dyrektora Szkoły.
 3. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe jest wypłacane jednorazowo raz w okresie.
 4. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły w ramach środków przewidzianych na ten cel w budżecie szkoły przez organ prowadzący placówkę, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

§3
Kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce
Stypendium za wyniki w nauce może uzyskać uczeń Szkoły Podstawowej nr 20 im. J. Dąbrowskiego w Lublinie, który:

 1. W klasach IV – VI osiągnął wysokie wyniki w nauce na koniec semestru poprzedzającego okres, w którym ma być przyznane stypendium: średnia ocen co najmniej 5,5 ) ; uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania(
 2. W klasach VII – VIII osiągnął wysokie wyniki w nauce na koniec semestru poprzedzającego okres, w którym ma być przyznane stypendium: średnia ocen co najmniej 5,0 ;)uzyskał wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania(
 3. Angażuje się w działania naukowe, artystyczne i społeczne na rzecz szkoły i środowiska.
 4. Średnia ocen liczona jest ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w danym okresie.
 5. Jeśli uczeń uczęszczał na religię, do średniej wlicza się również ocenę z tych zajęć.


§4
Kryteria przyznania stypendium za osiągnięcia sportowe
Stypendium za osiągnięcia sportowe może uzyskać uczeń Szkoły Podstawowej nr 20 im. J. Dąbrowskiego w Lublinie, który:

 1. Osiągnął średnią ocen co najmniej 3,5 na koniec semestru poprzedzającego okres, w którym ma być przyznane stypendium.
 2. Uzyskał przynajmniej dobrą ocenę z zachowania.
 3. Otrzymał ocenę celującą z wychowania fizycznego na koniec semestru i spełnia jedno z poniższych kryteriów:
 • jest członkiem reprezentacji kraju; b) w Mistrzostwach Polski zajął miejsce 1 – 6;
 • w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w dyscyplinie objętej punktacją w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego zajął miejsce 1 – 6;
 • w zawodach Puchar Polski Młodzików i Kadetów zajął miejsce 3 – 1; e) w Mistrzostwach Województwa w dyscyplinie objętej współzawodnictwem sportowym zajął miejsce 1 – 2;
 • w Mistrzostwach Województwa w dyscyplinie objętej współzawodnictwem sportowym zajął miejsce 1 – 2;

Średnia ocen liczona jest ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w danym semestrze.
Jeśli uczeń uczęszczał na religię, do średniej wlicza się również ocenę z tych zajęć.

§5
Składanie wniosków o stypendium
Wnioski o przyznanie stypendium za wyniki w nauce wychowawcy kierują do powołanej przez Dyrektora Szkoły komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły.
Wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe wychowawcy klas wraz z adnotacją nauczycieli wychowania fizycznego kierują do powołanej przez Dyrektora Szkoły komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią Dyrektorowi Szkoły.
Wzory wniosków stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego regulaminu.

§6
Wysokość przyznawanych stypendiów
Wysokość stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe ustala Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej oraz Rady Pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę z zachowaniem wymogu, że nie może ona przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

§7
Sposób wypłaty stypendiów
Stypendium przyznane za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłaca się jednorazowo w okresie następującym po okresie, w którym uczeń spełnił warunki określone w § 3 lub § 4 .

§8
Wejście w życie regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Dyrektor Szkoły
Kinga Ostrowska