Historia szkoły - Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie

Article heading icon

Historia Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie

Pierwsze lata działalności

Nasza szkoła powstała we wrześniu 1934 roku w wyniku podziału szkoły nr 17, mieszczącej się w budynku Cukrowni przy ul.Krochmalnej.
Nosiła wówczas nazwę Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 27. Swoją siedzibę miała w piętrowej kamienicy przy ul. 1-go Maja 57 w której zajmowała 4 sale. Jej pierwszymi kierownikami byli p.Edmund Michał Fuks oraz p.Henryk Zwolakiewicz. Była to szkoła sześcioklasowa. Do wybuchu drugiej wojny światowej uczyło się w niej od 320 do 360 dzieci w siedmiu lub ośmiu oddziałach pod kierunkiem od 5 do 10 nauczycieli. Nauka odbywała się na dwie zmiany.

Okres powojenny

W czasie II wojny światowej szkołę zlikwidowano. Swoją działalność wznowiła w częściowo wyzwolonej Polsce dnia 1.IX.1944r., dzięki ogromnemu zaangażowaniu jej pierwszego kierownika p. Henryka Zwolakiewicza. Nadal była szkołą sześcioklasową. Miała dwa równoległe ciągi klas. Chodziło do niej około 500 uczniów. Pracowało od 11 do 16 nauczycieli.

Nauka odbywała się w niezwykle trudnych warunkach. Szkoła zajmowała w dawnym budynku tylko 5 sal, więc dzieci uczyły się na trzy zmiany. Klasy były bardzo liczne, a uczniowie nie mieli podręczników szkolnych. Od 1946r. przez kilka lat z pomieszczeń szkolnych korzystała ponadto szkoła wieczorowa dla dorosłych i młodocianych. Dzięki staraniom Koła Rodziców, kierownika szkoły p. Haliny Dargiewicz oraz grona pedagogicznego został ufundowany sztandar szkolny, który 11.V.1947 r. poświęcił biskup lubelski ks. Stefan Wyszyński. Szkoła otrzymała do dyspozycji jeszcze jedną salę w budynku szkolnym przy ul. Bychawskiej.

Od roku szkolnego 1948/1949 była szkołą siedmioklasową, najpierw o 12, a później o 14 oddziałach. W tym czasie w szkole utworzono świetlicę dla uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze.

Lata 1950 - 1969

W pierwszej połowie lat pięćdziesiątych w szkole każdego roku uczyło się około 600 uczniów w 14 oddziałach. Ciasne pomieszczenia, konieczność wynajmowania sali przy ulicy Gazowej, potrzeba adaptacji dodatkowych sal w kamienicy spowodowało, że postanowiono wybudować nowy budynek na potrzeby szkoły, w którym mieści się ona do chwili obecnej. Był on wznoszony w latach 1955 – 1957.

Po raz pierwszy zajęcia w nowym budynku szkolnym odbyły się dnia 4.IX.1957r. Został wtedy rozszerzony obwód szkolny. Szkoła miała wówczas 845 uczniów, uczęszczających do 20 oddziałów. Klas równoległych było od dwóch do czterech. Grono pedagogiczne składało się z dwudziestu kilku nauczycieli. Oddzielne pomieszczenia zajmowała świetlica i biblioteka szkolna. Dzieci objęte były opieką lekarza szkolnego, higienistki, stomatologa i laborantki. W szkole zaczęła funkcjonować stołówka szkolna.

W kolejnych latach zwiększała się liczba uczniów i nauczycieli, pracujących w szkole. W pierwszej połowie lat 60 uczyło się w niej około 900 dzieci(najwięcej w latach 1961/1962 i 1962/1963 - aż 965). Klas równoległych było reguły po 3 lub 4, a niektórych nawet po 6 lub 7. Liczba oddziałów wahała się od 23 do 27. W latach 1957- 1965 w szkole tworzone były klasy dla uczniów mających trudności w nauce, do których przychodzili z innych lubelskich szkół.

Od 1 października 1959r. do czerwca 1965r. w budynku szkolnym mieściła się również dwuletnia Szkoła Przysposobienia Zawodowego nr 1 dla dziewcząt to kierunku gospodarczo-handlowym, której dyrektorem był również p. Karol Piórkowski.
Na jej miejsce w roku szkolnym 1964/1965 utworzono żeńską Zasadnicza Szkołę Zawodową nr 6, która funkcjonowała przez parę lat.

Staraniem zastępcy kierownika szkoły p. Edmunda Dąbrowskiego i Komitetu Rodzicielskiego został ufundowany nowy sztandar szkolny. Dnia 29.IV.1961r. odbyła się uroczystość przekazania sztandaru i nadania imienia szkole. Została wówczas odsłonięta tablica z podobizną Jarosława Dąbrowskiego, patrona szkoły, znajdująca się przy wejściu do budynku szkolnego. Z sal lekcyjnych korzystały różne kursy wieczorowe m.in. ekonomiczne, stenografii i pisania na maszynie, przygotowujące na studia wyższe.
W drugiej połowie lat 60 do szkoły uczęszczało około 700 uczniów. Miała ona wówczas od 19 do 21 oddziałów. W tym czasie została przekształcona w ośmioletnią szkołę podstawową. Pierwsi absolwenci klas VIII opuścili ją w roku szkolnym 1966/1967.

Lata 1970 - 1989

Wybudowanie w pobliżu szkoły dużego obiektu sportowego z basenem (obecnie MOSiR) spowodowało, że dyrektor szkoły p. Jerzy Doroszewski zabiegał o utworzenie klas ze specjalnością pływacką. Przez kilka lat, od roku szkolnego 1969/1970, placówka posiadała status szkoły sportowej. Przyjmowane były do niej dzieci uzdolnione pływacko z całego Lublina. Uczniowie klas I i II byli objęci podstawową nauką pływania. Uczniowie klas III i IV mieli zajęcia na basenie pięć razy w tygodniu. W pierwszej połowie lat 70 w szkole uczyło się około 500 uczniów, a w drugiej – 700 – w 24 oddziałach. W roku szkolnym 1974/1975 został utworzony oddział dla dzieci sześcioletnich, który istnieje do dziś.

W szkole działały różne organizacje młodzieżowe: ZHP, Spółdzielnia Uczniowska, PCK, SKO. Powstały różne koła zainteresowań dla uczniów.
Przez pewien czas, od roku szkolnego 1978/1979, dzieci uczyły się dwóch języków obcych – języka rosyjskiego i języka angielskiego, który był przedmiotem nadobowiązkowym.
W latach 80 w szkole uczyło się od 650 do 700 uczniów. Placówka miała wówczas trzy równoległe ciągi klas. W tym czasie oprócz licznych kół zainteresowań prowadzone były zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, wyrównywania wiedzy oraz gimnastyka korekcyjna.

Uczniowie odnosili liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych: polonistycznym, ortograficznym, technicznym, biologicznym, chemicznym, geograficznym, fizycznym i matematycznym.
Miały też znaczne osiągnięcia w konkursach sportowych (pływanie, zapasy) i plastycznych.

Okres współczesny

W latach 90 do szkoły uczęszczało od 550 do 650 dzieci, które uczyły się w 24 oddziałach. Zatrudnionych było 46 nauczycieli.

Od 1990r. z pomieszczeń szkolnych korzysta Centrum Usług Szkoleniowych „Lider”. W związku ze zmianami ustrojowymi do naszej szkoły w roku 1990/1991 powróciła nauka religii. Dzięki współpracy z MOSiR od roku 1991/1992 prowadzona jest nauka pływania dla klas młodszych. W 1992r. dyrektorem szkoły zostaje p. Zofia Wicha-Wiercińska, która od 1983 r. pełniła funkcję wicedyrektora. W roku szkolnym 1994/1995 utworzony został czwarty oddział klasy V - tzw. klasa pływacka - skupiający dzieci z całego miasta, które trenowały pływanie w KS „Lublinianka”. Przez cztery kolejne lata szkoła miała więc 25 oddziałów.
W latach 1997 - 2002 tworzone były klasy wyrównawcze, dla dzieci mających różnego rodzaju dysfunkcje rozwojowe. Uczniowie odnosili liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych: geograficznym, polonistycznym, historycznym, fizycznym i matematycznym.
W związku z reformą systemu edukacji we wrześniu 1999r. placówka została sześcioklasową szkoła podstawową. Został zmieniony wówczas obwód szkolny. Nastąpiło zmniejszenie liczby uczniów do 470. Uczyli się oni w 23 oddziałach. W szkole pracowało 45 nauczycieli, w tym 12 w niepełnym wymiarze godzin.

W roku szkolnym 1998/1999 i 1999/2000 szkoła miała podwójnych absolwentów - klas VI i VIII. Uczniowie klas VIII pisali sprawdziany kompetencji z matematyki i języka polskiego. Zdobyta na sprawdzianie liczba punktów decydowała o możliwości kontynuowania nauki w wybranej szkole średniej. Uczniowie klas VI rozpoczynali naukę w nowo utworzonych gimnazjach bez pisania sprawdzianu. Od marca 1999 r. trwają prace nad komputeryzacją zbiorów bibliotecznych. W roku szkolnym 2000/2001 została zapoczątkowana zautomatyzowana obsługa czytelników.

Od 2000r. w szkole uczy się od 350 do 400 dzieci w 18 - 19 oddziałach. W szkole pracuje 35 nauczycieli. Swoje zainteresowania i uzdolnienia dzieci mogą rozwijać w kołach zainteresowań, których w szkole działa 8 - polonistyczne, matematyczne, techniczne, przyrodnicze, chór szkolny, sportowe, plastyczne, ekologiczne. Dzieci biorą udział w różnorodnych konkursach m.in. przedmiotowych. Osiągają duże sukcesy w konkursach plastycznych, muzycznych i sportowych (zapasy, piłka nożna). Prowadzone są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, logopedyczne i gimnastyka korekcyjna.

W roku szkolnym 2001/2002 absolwenci klas VI pisali po raz pierwszy sprawdzian zewnętrzny na zakończenie szkoły podstawowej. Zmodernizowano wówczas kuchnię i stołówkę szkolną. W roku 2002/2003 w szkole utworzono pracownię komputerową.

(na podst. kronik szkolnych opracowała Bożena Studniewska, nauczyciel bibliotekarz)

Historia szkoły jest w trakcie uzupełniania.

Dyrektorzy w SP 20 w Lublinie

Dyrektorzy Naszej szkoły
Lp. Imię i nazwisko dyrektora Okres pełnienia funkcji Wicedyrektorzy

1.

Edmund Fuks

1.09.1934 - 31.09.1934

-

2.

Henryk Zwolakiewicz

1.10.1934 - 31.08.1936

-

3.

Jan Szurek

1.09.1936 - 31.08.1937

-

4.

Jan Wilk

1.09.1937 - 31.08.1939

-

5.

Henryk Zwolakiewicz

1.09.1944 - 28.02.1945

-

6.

Halina Dargiewicz

1.03.1945 - 31.08.1950

-

7.

Józef Ceredniawa

1.09.1950 - 31.08.1953

-

8.

Karol Piórkowski

1.09.1953 - 31.08.1967

Jan Madoń
Stanisława Mikuła
Władysława Dziekanowska
Kazimierz Cimek
Edmund Dybrowski
Stanisława Michalska

9.

Jerzy Doroszewski

1.09.1967 - 31.08.1992

Zbigniew Kaznowski
Kamila Przybylska
Joanna Zawisza
Stanisław Skocki
Janina Michalska
Zofia Wicha

10.

Zofia Wiercińska

1.09.1992 - 31.08.2012

Adam Szymala
Roland Rękas
Barbara Gozdek
Kinga Ostrowska

11. Kinga Ostrowska 1.09.2012 - do dzisiaj Bożena Patynowska
Beata Frączek - od 1.03.2023