REGULAMIN ŚWIETLICY

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY

 SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W LUBLINIE.

 

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach  6.15 – 16.30.
 2. Do świetlicy przychodzą codziennie dzieci przed i po zakończeniu lekcji i zajęć dodatkowych.
 3. Rodzic ma obowiązek przyprowadzić dziecko do świetlicy i przekazać pod opiekę nauczyciela.
 4. Uczeń przyprowadzany do świetlicy przez nauczyciela/ wychowawcę zgłasza się do nauczyciela świetlicy i jest wpisywany na listę obecności.
 5. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za dzieci zapisane jeśli w wyznaczonych godzinach do niej nie przyjdą.
 6. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 7. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 8. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać
   o wyposażenie świetlicy.
 9. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
 10. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 11. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 12. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 13. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, których danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia pod warunkiem, że ta osoba ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych i legitymuje się dowodem osobistym.
 14. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbierze dziecka.
 15. Rodzic zapisując dziecko do świetlicy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminui odbioru dziecka na czas tj. do godziny 16.30.
 1. Przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16.30 wychowawca świetlicy podejmuje następujące działania :

– próbuje telefonicznie skontaktować się z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka,

– po bezskutecznej próbie zawiadamia Komisariat Policji , który wyjaśnia sprawę nieobecności rodzica/ opiekuna w rejonie zamieszkania dziecka,

– jeśli rodzic się nie zgłosi , dziecko zostaje przekazane do najbliższego komisariatu a stamtąd do Policyjnej Izby Dziecka.

17.  W sytuacji , gdy po dziecko zgłosi się rodzic/ opiekun pod wpływem alkoholu, wychowawca kontaktuje się z drugim rodzicem lub upoważnioną osobą, która może zaopiekować się dzieckiem.

Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 30.08.2010r.