Rekrutacja do klas pierwszych

Szczegółowe zasady naboru

Terminy naboru

ZGŁOŚ KANDYDATURĘ

Zapisy do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 20 prowadzone są dwuetapowo:

 1. Zgłoszenie do szkoły dla kandydatów mieszkających w naszym obwodzie odbywa się na wniosek (elektroniczny wniosek zgłoszeniowy) złożony przez rodzica/prawnego opiekuna w terminie od 7 marca do 18 marca 2022 r.
 2. Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu do klas ogólnodostępnych – rekrutacja odbywa się na wniosek rodzica/prawnego opiekuna (elektroniczny wniosek rekrutacyjny) złożony w szkole pierwszego wyboru w terminie od 28 marca do 4 kwietnia 2022 r.

Wolne miejsca w oddziałach ogólnodostępnych

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca do oddziałów ogólnodostępnych szkoła będzie prowadziła po zapisach kandydatów zamieszkałych w naszym obwodzie, jeśli będziemy dysponowali jeszcze wolnymi miejscami.

Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

Postępowanie rekrutacyjne:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 28.03.2022 r. od godziny 8.00 do 04.04.2022 r. do godziny 14.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych: 06.04.2022 r. godz. 12.00.
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
  od 06.04.2022 r. od godziny 12.00 do 11.04.2022 r. do godziny 14.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 13.04.2022 r. godz. 13.00.

Postępowanie uzupełniające:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 09.05.2022 r. od godziny 8.00 do 12.05.2022 r. do godziny 14.00.
 2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych: 13.05.2022 r. godz. 14.00.
 3. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 13.05.2022 r. od godziny 14.00 do 16.05.2022 r. do godziny 15.00.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17.05.2022 r. godz. 14.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego w danej szkole – 8 pkt.;
 1. kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w danej szkole – 8 pkt.;
 2. rodzice/opiekunowie prawni kandydata wskazali Lublin jako miejsce zamieszkania i złożyli roczne zeznanie podatkowe PIT, w tym za pośrednictwem płatnika, za rok ubiegły Pierwszym lub Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie:

– oboje rodzice/rodzic samotnie wychowujący/oboje opiekunowie prawni/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata – 4 pkt.;

– jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata – 2 pkt.;

 1. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych lub rodzeństwo kandydata jest absolwentem szkoły – 1 pkt.
 2. przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata jest zatrudniony lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Lublin – 1 pkt.;
 3. rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola lub żłobka funkcjonującego na terenie obwodu danej szkoły – 1 pkt.

Oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2022/2023

 • Oferta edukacyjna miasta Lublin obecnie obejmuje: 43 szkoły podstawowe, w tym 36 samodzielnych szkół podstawowych, 2 szkoły podstawowe w zespołach szkół, 4 szkoły podstawowe w zespołach szkół ogólnokształcących oraz 1 w zespole szkolno-przedszkolnym.
 • Uwaga! Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny – oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły lub kandydaci do oddziału integracyjnego w szkołach
  z oddziałami integracyjnymi (miejsca dla dzieci z orzeczeniem), kandydaci do oddziału sportowego, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego – informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest miasto Lublin. O przyjęciu dziecka nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy i rekrutacja do szkół podstawowych odbywają się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

Aby zgłosić dziecko do szkoły obwodowej lub uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym należy,
w powyższych terminach:

 1. otworzyć stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu;
 2. wybrać zakładkę: aplikacje dla rodziców/kandydatów;
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych.

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi
w programie uzupełnić wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić, podpisać i przesłać podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (jeżeli dotyczą) drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów, którzy podpisują wniosek
w formie elektronicznej. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis. Osoby niemające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:

 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą) złożyć w szkole obwodowej lub szkole pierwszego wyboru
  w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu;
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki (jeżeli dotyczą), złożyć w szkole obwodowej lub placówce pierwszego wyboru w sekretariacie szkoły w godzinach pracy sekretariatu.