Obowiązki ucznia w Szkole Podstawowej nr 20

OBOWIĄZKI UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20
w LUBLINIE /na podstawie Statutu Szkoły/

 §150. Każdy uczeń szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie
ma obowiązek:

 1. Przestrzegania postanowień zawartych w statucie;
 2. Godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;
 3. Systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia
  w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach;
 4. Bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, Wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu szkoły lub klasy;
 5. Przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym:
  • okazywania szacunku dorosłym i kolegom,
  • szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,
  • przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności.
 6. Troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd;
 7. Przychodzenia do szkoły przynajmniej na 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu;
 8. Punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia;
 9. Usprawiedliwiania nieobecności według określonych zasad;
  • uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, egzaminów, egzaminów próbnych;
  • uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych
   i klasowych, udział traktowany jest na równi z uczestnictwem na zajęciach szkolnych;
 10. Dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej;
 11. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości;
 12. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających;
 13. Pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym , którzy mają trudności powstałe
  z przyczyn od nich niezależnych;
 14. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz indywidualnie dobranej fryzury;
 15. Posiadać aktualne wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych
  wg. harmonogramu badań.

§151. Uczniom nie wolno:

 1. Przebywać w szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 2. Wnosić na teren szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu.
 3. Wnosić na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu.
 4. Wychodzić poza teren szkoły w czasie trwania planowych zajęć.
 5. Spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych.
 6. Rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy
  i zgody zainteresowanych,
 7. Używać podczas zajęć edukacyjnych telefonów komórkowych.
  W sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szkoły.
 8. Zapraszać obcych osób do szkoły.

§152.
1 .Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole.

 1. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.
  §153.
  Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.