Aktywna tablica

„Aktywna Tablica” – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024

Głównym celem programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii. Program zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb, umożliwi wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Szczegółowe cele programu:

  • wzbogacenie bazy pomocy multimedialnych, które będą wykorzystywane w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
    w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
  • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów;
    w tym umiejętności pracy zespołowej;
  • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów
    i nauczycieli;

Więcej informacji na stronie: Aktywna Tablica