Stypendium o charakterze socjalnym 23/24

Informacja ogólna

W związku z realizacją zadania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazujemy informacje  składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych.

Wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacji STYPENDIA, umożliwiającej elektroniczną obsługę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. W ww aplikacji przewidziano trzy możliwości złożenia wniosku:

  1. wypełnienie i podpisanie przez wnioskodawcę odręcznie, wydrukowanego formularza wniosku i złożenie go w szkole do której uczęszcza uczeń (co wymaga potem wprowadzenia tego wniosku do aplikacji przez pracownika szkoły);
  2.  wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę w aplikacji STYPENDIA, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie go w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;
  3.  dla wnioskodawców posiadających profil zaufany istnieje również możliwość złożenia wniosku elektronicznie z podpisaniem poprzez profil zaufany za pomocą ePUAP. Wnioskodawca wypełnienia wówczas wniosek w aplikacji STYPENDIA, podpisuje go podpisem elektronicznym i przesyła za pośrednictwem platformy ePUAP. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż samo podpisanie wniosku nie jest tożsame z jego złożeniem. Wniosek podpisany powinien zostać bowiem przesłany za pośrednictwem ePUAP na skrytkę ePUAP szkoły do której uczęszcza uczeń, dopiero wówczas uważa się go za wniosek złożony. W związku z powyższym, proszę o przekazanie rodzicom/opiekunom prawnym/pełnoletnim uczniom informacji o aplikacji Stypendia, znajdujących się pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu i rozpropagowanie instrukcji dla wnioskodawcy.

Składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z rodzin których dochód miesięczny na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin, w terminie od 1 do 15 września 2023 r.  realizowane jest za pośrednictwem strony internetowej https://stypendia.edu.lublin.eu.

Po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego).

W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienia prawidłowości ich zapisu.

Ważne jest, aby wprowadzając wniosek  zaznaczyć pole: 

„Szkoły prowadzone przez Miasto Lublin”

wpisać część nazwy szkoły np. numer i  wybrać szkołę z rozwijającej się listy.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku znajdują się w załącznikach: