#SzkołaPamięta – „Polak z wyboru – życie i działalność Wincentego Pola”

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Regulamin konkursu:

 Przedmiot konkursu:

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie w kategorii wiekowej klas VI – VII.

3. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona prezentację multimedialną w programie Power Point na temat: „Polak z wyboru – życie i działalność Wincentego Pola”.

Cele konkursu:

 1. Zaprezentowanie postaci Wincentego Pola,
 2. Upowszechnienie  wśród dzieci i młodzieży wiedzy o postaci i idei Wincentego Pola, jego działalności niepodległościowej, naukowej oraz literackiej,
 3.  Pogłębienie wiedzy na temat dziejów Polski,
 4. Kształtowanie postaw patriotycznych
 5.  Pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych.

Forma dostarczonej pracy:

1. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point.

2. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów.

3. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i wypisuje źródła, z jakich korzystał.

4. Prace należy składać na pendrive.

5. Jako nazwę plików należy podać temat pracy.

6. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, nie naruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowane.

Miejsce i termin składania prac:

 1. Prace należy składać w terminie do 3.02.2023r. do pani Kamili Czacharowskiej lub pani Agnieszki Gospodarek .
 2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.02.20023r., informacje zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły   https://sp20.lublin.eu

Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
 2.  Komisja będzie najwyżej oceniała prace: 
 3. prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

b) charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami, 

c) napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób,

c) mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

 • Oceniana będzie również: 
 • estetyka,
 • zawartość prezentacji,
 • grafika i cała szata graficzna,  efekt wizualny,
 • przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

autor: p. A. Borzemska-Gospodarek