Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” 2022/2023 (edycja III).


Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023 (pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno; pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie).

W ramach realizacji projektu dzieci z oddziału przedszkolnego, a także klasy 1A, 2A, 2B oraz 3B będą wykonywać zadania zawarte w 4 modułach

MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE

MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ

MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej Przedszkole/oddział przedszkolny.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 • Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 • Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Szkoła Podstawowa.

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
 • Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 • Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 • Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

 • promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno
 • rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką
 • współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym
 • wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm
 • kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych
 • kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku
 • zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie
 • współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Koordynator projektu w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie:
Katarzyna Tenerowicz