KONKURS „Najciekawsze miejsce Hiszpanii”

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJLEPSZY PLAKAT

„NAJCIEKAWSZE MIEJSCE W HISZPANII”

ORGANIZATOR  I KOORDYNATOR : Kamila Czacharowska

CELE KONKURSU:

– rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

– kształcenie umiejętności tworzenia plakatu i projektów graficznych,

 – promocja kultury Hiszpanii,

– rozwijanie zainteresowań uczniów.

III. ZASADY:

– konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie,

– aby wziąć udział w konkursie należy wykonać plakat o wymiarze A4 lub A3, lub projekt graficzny plakatu i przekazać p. Kamili Czacharowskiej

– plakat ma być podpisany na odwrocie (imię, nazwisko i klasa)

– do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na opublikowanie plakatu w internecie oraz gazetce szkolnej:

                                                                                                                                                                                                                                                 Lublin, dnia……………….                                       ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY   Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie pracy mojego dziecka ……………….……………….………………. wykonanej na konkurs na najlepszy plakat najciekawszym miejscu w  Hiszpanii na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), kronikach szkolnych, tablicach ściennych, folderach szkolnych oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły.                                                                                                            ………….……………………………………………..                                                                                                    ( podpis rodziców/opiekunów prawnych)  

– zgoda musi być podpisana przez rodzica,

–  prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice, określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu,

– tematem pracy ma być najciekawsze miejsce Hiszpanii (dowolny wybrany zabytek, budynek, plaża, góry itp.),

– termin składania prac: do 10 stycznia 2022 roku.

VI. NAGRODY:

– za przekazanie pracy uczestnik otrzymuje ocenę bardzo dobrą z języka hiszpańskiego

– laureaci konkursu dostają oceny z wagą 3:

I miejsce: celujący

II  miejsce: bardzo dobry

III  miejsce: dobry