Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III „Orzeł Matematyczny”

Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III „Orzeł Matematyczny”

1Konkurs obejmuje znajomość treści programowych klas I-III.

2. Celem organizowanego konkursu jest wyłonienie tych uczniów którzy:

•   potrafią dobrze wykonywać obliczenia liczbowe,

•   dostrzegają i umiejętnie stosują zasady i prawidłowości matematyczne,

•   wykazują się umiejętnością logicznego myślenia i wyobraźnią przy rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Jego przeprowadzenie powinno sprzyjać:

•   rozbudzeniu zainteresowań matematycznych,

•   uwrażliwieniu dzieci i nauczycieli na problematykę zadaniową,

•   dostarczeniu radosnych przeżyć i zadowolenia z osiągnięcia sukcesu,

3. Organizacja konkursu:

  • Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach.
  • I etap konkursu – klasowy przeznaczony jest dla wszystkich uczniów danej klasy i odbędzie się 20 maja 2021 r. Po sprawdzeniu i ocenieniu  prac przez wychowawców do II etapu – szkolnego zakwalifikowanych zostanie 3 uczniów z  każdego oddziału z najwyższą  liczbą punktów.
  • II etap – szkolny – odbędzie się 28.05.2021r. Prowadzić go i oceniać będą nauczyciele wchodzący w skład Komisji Szkolnego Konkursu dla klas III „Orzeł matematyczny”.
  •  Czas przewidziany na rozwiązanie zadań w etapie wstępnym – klasowym będzie wynosił 45 minut, zaś  w etapie II – szkolnym – 60 minut.
  • Uczeń, który podczas szkolnego etapu konkursu zdobędzie największą liczbę punktów otrzyma tytuł „Orzeł Matematyczny”, dyplom oraz nagrodę. Uczniowie, którzy zajmą 2. i 3. miejsce otrzymają tytuł laureata konkursu, dyplomy i upominki; pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej szkoły.

Organizatorzy konkursu: p. Marianna Jaworska i  p. Elżbieta Skubiszewska.