Konkurs na najlepszy plakat o kulturze Hiszpanii

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PLAKAT  O KULTURZE HISZPANII

ORGANIZATOR  I KOORDYNATOR : Kamila Czacharowska

CELE KONKURSU:

– rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych,

– kształcenie umiejętności tworzenia plakatu i projektów graficznych,

 – promocja kultury Hiszpanii,

– rozwijanie zainteresowań uczniów.

III. ZASADY:

– konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie,

– aby wziąć udział w konkursie należy wykonać plakat o wymiarze A4 lub A3, lub projekt graficzny plakatu i wysłać go na adres mailowy kczacharowska@sp20.lublin.eu

– do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na opublikowanie plakatu w Internecie:

                                                                                                                                                                                                                       Lublin, dnia……………….                                       ZGODA NA PUBLIKACJĘ W INTERNECIE   Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczenie pracy mojego dziecka ……………….……………….………………. wykonanej na konkurs na najlepszy plakat o kulturze Hiszpanii na stronie internetowej szkoły, profilach internetowych zarządzanych przez szkołę (Facebook), kronikach szkolnych, tablicach ściennych, folderach szkolnych oraz w mediach w celu informacji i promocji szkoły.                                                                                                            ………….……………………………………………..                                                                       
( podpis rodziców/opiekunów prawnych)

zgoda musi być podpisana przez rodzica, skan lub zdjęcie proszę także przesłać na podany adres mailowy,

–  prace powinny być wykonane samodzielnie przez uczniów w dowolnej technice, określonym wymiarze tylko w celach tego konkursu,

– tematem pracy ma być kultura Hiszpanii (dowolny wybrany zabytek, zwyczaj, święto hiszpańskie itp.),

– termin składania prac: do 10 maja 2021 roku.

VI. NAGRODY:

– za przesłanie pracy uczestnik otrzymuje ocenę bardzo dobrą z języka hiszpańskiego

– laureaci konkursu dostają oceny z wagą 3:

I miejsce: celujący

II  miejsce: bardzo dobry

III  miejsce: dobry