Komunikaty Dyrektora SP 20

Komunikat nr 4
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie z dnia 9 listopada 2020 r.
w sprawie zdalnego nauczania w klas I – VIII
w Szkole Podstawowej nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie
w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.
1. Od poniedziałku 9 listopada 2020 lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne) odbywać się będą za pomocą Platformy Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams w czasie rzeczywistym przez 30 minut w klasach IV – VIII i I – II oraz 40 minut w klasach III.
2. Kolejne lekcje zaczynać się będą o godzinie wskazanej w planie lekcji.
3. W przypadku nieobecności nauczyciela w planie zajęć pojawi się informacja o zastępstwie lub redukcji lekcji.
4. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek Rodzica, w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, przy odpowiednich możliwościach kadrowych niektóre zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie na terenie szkoły.
5. Na pisemny wniosek rodzica, po podpisaniu umowy użyczenia jest możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ze szkoły.
6. Wszystkie lekcje nauczania indywidualnego odbywają się również zdalnie.
7. Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji prowadzonych stacjonarnie dla uczniów klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych:
język polski, język angielski i matematyka.
Z wyrazami szacunku
Bożena Patynowska
pełniąca obowiązki dyrektora szkoły

Komunikat nr 3
Komunikat o zawieszeniu zajęć w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie z dnia 4 listopada 2020r.:
„Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nieupublicznionych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia dla klas 1a, 1b, 2a, 3b w okresie od 5 – 6 listopada 2020 r. włącznie.
W związku z powyższym na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020poz.1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość”.
Katarzyna Markowska
pełniąca obowiązki dyrektora szkoły

Komunikat nr 2
Komunikat o zawieszeniu zajęć w Szkole Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie z dnia 30 października 2020r.:
„Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów, na podstawie §18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nieupublicznionych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 5 z późniejszymi zmianami) zawieszam zajęcia dla klasy 2a w okresie od 2 listopada do dnia 5 listopada 2020 r. włącznie.
W związku z powyższym na podstawie §2 ust. 1 Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020poz.1389) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość”.
Katarzyna Markowska
pełniąca obowiązki dyrektora szkoły

Komunikat nr 1
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie zdalnego nauczania w kl. IV-VIII
w Szkole Podstawowej nr 20
im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie
w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

1. Od poniedziałku 26 października lekcje z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalne) odbywać się będą za pomocą Platformy Microsoft Office 365 – aplikacja Microsoft Teams w czasie rzeczywistym przez 30 min.
2. Kolejne lekcje zaczynać się będą o godzinie wskazanej w planie lekcji.
3. W przypadku nieobecności nauczyciela w planie zajęć pojawi się informacja o zastępstwie lub redukcji lekcji.
4. W wyjątkowych sytuacjach na wniosek Rodzica, w uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły, przy odpowiednich możliwościach kadrowych niektóre zajęcia mogą być prowadzone stacjonarnie na terenie szkoły.
5. Klasy I – III pracują wg dotychczasowych zasad.
6. Na pisemny wniosek rodzica, po podpisaniu umowy użyczenia jest możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego ze szkoły.
7.Wszystkie lekcje nauczania indywidualnego odbywają się również zdalnie.
Z wyrazami szacunku
Kinga Ostrowska
Dyrektor Szkoły