Egzamin Ósmoklasisty

Terminy egzaminu: 25 – 27 maja 2021

Czas trwania egzaminu 

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy 8 musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Ma formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego(120 minut), matematyki (100 minut) i języka obcego nowożytnego (90 minut). Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) (nie może być ścieralny)przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Przeprowadzony zostanie w przez trzy kolejne dni: 25, 26, 27 maja 2021r.

Termin dodatkowy egzaminu – przewidziany jest dla ucznia, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Egzamin sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do przedmiotów egzaminacyjnych nauczanych w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Jego wyniki będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich, jeśli liczba kandydatów będzie większa niż liczba miejsc w danej placówce.

Na egzamin uczeń przychodzi punktualnie w stroju szkolnym (biała bluzka i ciemny dół).

Telefon zostawia w domu lub w sekretariacie (bądź w wyznaczonym miejscu w szkole).

Może zabrać ze sobą małą butelkę wody mineralnej, chusteczki higieniczne.

Uczeń ma ze sobą legitymację lub dokument potwierdzający jego tożsamość.

Uczeń nie opuszcza sali egzaminacyjnej przed czasem zakończenia pracy z arkuszem, walczy o jak najwyższą liczbę punktów do końca.

Uczeń stosuje zasady reżimu sanitarnego.