Regulamin Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego w ramach Inicjatywy – Unia Lubelska

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie zaprasza do udziału  w  Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym:

 ,,Orzeł i Pogoń – godło Rzeczpospolitej Obojga Narodów”

Inicjatywa przeprowadzona będzie w ramach projektu „450 lat Unii Lubelskiej – konkurs Inicjatyw Mieszkańców” Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja.

REGULAMIN

Cele konkursu

 • kształtowanie postaw patriotycznych i poczucia przynależności narodowej
 • budzenie dumy z bycia Polakiem
 • rozwijanie wyobraźni twórczej, pomysłowości i kreatywności
 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 6,7 lat, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej, zgodnej z tematyką konkursu.
 3. Technika prac dowolna, płaska, format A4.
 4. Placówka może wytypować do konkursu dowolna liczbę prac.
 5. Każda praca powinna zawierać metryczkę, zgodę oraz oświadczenie.
 6. Kryteria oceny prac:
 • samodzielność wykonania pracy
 • zgodność z tematem konkursu
 • staranność i pomysłowość
 • ogólne wrażenia artystyczne

  7. Komisja konkursowa dokona wyboru I, II, III miejsca oraz wyróżnień dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych.
  8. Zdobywcy I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za udział w konkursie, a opiekunowie podziękowania.
  9. Prace należy dostarczyć w terminie do 22.11.2019r. do sekretariatu szkoły, osobiście lub drogą pocztową na adres:

Szkoła Podstawowa nr 20, 20 – 407 Lublin al. Józefa Piłsudskiego 26
z dopiskiem ,,Konkurs plastyczny”

10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 28.11.2019r. i zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 20, a zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie.

11. Prace konkursowe zostaną wyeksponowane podczas uroczystej akademii szkolnej z okazji 450 lat Unii Lubelskiej „Unia Lubelska – wielkie dziedzictwo naszego miasta!”.

12. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.

Koordynatorzy konkursu: Ewa Jarymek , Izabela Krawczyk, Jadwiga Odrzywolska – Kotuła, Barbara Oskroba.
 
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u koordynatora konkursu – kierując pytania pod adresem: julal@wp.pl