Konkurs: „SAINT PATRICK`S DAY” – Dzień Świętego Patryka

 

„SAINT PATRICK`S DAY –
DZIEŃ ŚWIĘTEGO PATRYKA – IRLANDZKIE ŚWIĘTO NARODOWE 
I RELIGIJNE OBCHODZONE DNIA 17 MARCA W IRLANDII I NA CAŁYM ŚWIECIE”.

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO ogłoszony dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE I CELE KONKURSU:
Uczestnikami konkursu są uczniowie z klas IV-VII Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie. Konkurs jest jednoetapowy i ma formę prezentacji multimedialnej.
Organizatorami konkursu są nauczyciele języka angielskiego: p. Agnieszka Ziółek, p. Agnieszka Jachymek i p. Dominik Rzędzicki.

Konkurs będzie polegał na przygotowaniu przez uczestnika prezentacji multimedialnej na temat obchodów i tradycji związanych z Dniem Świętego Patryka – irlandzkiego święta narodowego i religijnego obchodzonego dnia 17 marca. 

Cele konkursu to:
1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowań językiem angielskim i motywowanie ich do nauki języków obcych.
2. Wzbogacenie wiedzy o kulturze, geografii i życiu codziennym w Irlandii i innych krajach anglojęzycznych.
3. Zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy na temat angielskiego obszaru językowego, w tym nauka korzystania ze źródeł informacji.
4. Kształtowanie tolerancji i szacunku dla dziedzictwa kulturowego innych narodów.

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYMAGANIA:
1. Ogólny zakres wiedzy i umiejętności obowiązujący w trakcie konkursu oparty jest na podstawie programowej nauczania języków obcych na poziomie szkoły podstawowej.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują prezentację multimedialnej na temat obchodów i tradycji Dnia Świętego Patryka irlandzkiego święta narodowego i religijnego obchodzonego dnia 17 marca. 
3. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna zawierać od 15 do 20 slajdów i zostać dostarczona na podpisanej płycie CD lub DVD (opis płyty powinien zawierać imię, nazwisko ucznia, klasę oraz tytuł konkursu).
4. Prezentację uczestnik konkursu przygotowuje w języku angielskim. Zgłoszona do konkursu prezentacja musi zawierać bibliografię oraz inne źródła, z których korzystał autor prezentacji. 
5. Komisja konkursowa w składzie nauczycieli języka angielskiego uczących w Szkole Podstawowej nr 20 oceniać będzie poprawność gramatyczno – leksykalną prezentacji, poprawność merytoryczną oraz pomysłowość i kreatywność w prezentowaniu tradycji i zwyczajów Dnia Świętego Patryka. 

PRZEBIEG KONKURSU:
1. Uczniowie biorący udział w konkursie proszeni są o oddawanie prac konkursowych – prezentacji multimedialnej do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 10.00 do nauczycieli języka angielskiego. 
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r., a ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród w dniu 22 marca 2018 r.
3. Komisja konkursowa nagrodzi autorów 3 najlepszych prezentacji multimedialnej oraz przyzna 2 wyróżnienia. Zwycięzcy konkursu otrzymają ocenę celującą cząstkową za udział w konkursie, nagrody oraz dyplomy uczestnictwa. Wyróżnieni autorzy prezentacji otrzymają ocenę celującą cząstkową za udział w konkursie, gadżety oraz dyplomy uczestnictwa. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz cząstkową ocenę bardzo dobrą za aktywność.

 ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!! POWODZENIA !!!

 Organizatorzy konkursu