„Szczęśliwy numerek” w naszej szkole

W szkolnym dzienniku elektronicznym UONET+ pojawiła się nowa opcja włączenia „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKU”, z której skorzystamy. Wraz z uruchomieniem e-dziennika na pulpicie pojawi się kafelek z wylosowanym numerkiem. 

Uczeń posiadający wylosowany automatycznie przez dziennik numerek jest tego dnia traktowany w sposób szczególny. Numerek obowiązuje jeden dzień, we wszystkich klasach 4 – 7.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKU”:

 1. Szczęśliwy Numerek obowiązuje jeden dzień i jest przypisany do numeru ucznia w dzienniku.
 2. Nie pojawi się ponownie do momentu, aż zostanie wybrany numer najwyższy przyporządkowany do list uczniów w szkole.
 3. Szczęśliwy Numerek przepada, jeśli uczeń w danym dniu jest nieobecny.
 4. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
 • odpowiedzi ustnej na ocenę,
 • z pisania niezapowiedzianej kartkówki,
 • jednokrotnego niewpisania uwagi za złe zachowanie w e-dzienniku, jeśli nastąpi poprawa,
 • dodatkowego usprawiedliwienia nieprzygotowania z przedmiotu poza PZO,
 • wejścia i otrzymania obiadu poza kolejnością w wyznaczonym dla klasy czasie, jeżeli korzysta z obiadów w szkole.
 1. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki, mimo wylosowanego numerka.
 2. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia z:
 • pisania zapowiedzianych lub przełożonych sprawdzianów i kartkówek,
 • aktywnego udziału w lekcji.
 1. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego i basenu.
 2. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia ucznia z posiadania niezbędnych przyborów do pracy na lekcji.
 3. Punkt 4 nie obowiązuje w przypadku, gdy ocena ma zaważyć na ocenie semestralnej i rocznej.
 4. Przywilej Szczęśliwego Numerka może zostać zawieszony przez Dyrektora Szkoły w przypadku rażącego nieprzestrzegania jego zasad przez uczniów.
 5. Regulamin dotyczy uczniów klas 4 – 7.
 6. Organizatorem Szczęśliwego Numerka jest Samorząd Uczniowski.