Informacja dotycząca stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE DLA UCZNIÓW KLAS I-VI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 1. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów klas I – VI.
 2. Wnioskodawcą powinien być:
 • rodzic (prawny opiekun) – w wypadku ucznia niepełnoletniego
 • w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły
 • stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza  514 zł netto przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego.

  Dokumenty dotyczące ubiegania się o stypendium można pobierać w Sekretariacie szkoły.

Uzupełnione należy składać do 15 września 2016 roku.