O NAS

Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych

„DZIESIĄTA” z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie REGON: 432740567 od 2015 roku prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej
o nazwie
Świetlica Socjoterapeutyczna
.

Świetlica Socjoterapeutyczna

  • Funkcjonuje w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w sali nr 16;
  • Jest czynna 5 dni w tygodniu od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., od poniedziałku do piątku, przez 4 godziny zegarowe dziennie;
  • W dni nauki szkolnej od 15.00 do 19.00;
  • W dni wolne od nauki szkolnej od 9.00 do 13.00;

Świetlica działa zgodnie z zasadami działania i organizacji placówek wsparcia dziennego określonymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (DZ. U. Z 207 r. poz. 697 z póżn. zm.)

  • W świetlicy realizowany jest program zajęć socjoterapeutycznych. Działaniami socjoterapeutycznymi objęte są wszystkie dzieci zapisane do świetlicy.
  • Do świetlicy uczęszcza nie więcej niż 12 osób.
  • Wszystkim uczestnikom świetlicy zapewnione zostaje dożywianie w postaci jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci w placówce.

Od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Stowarzyszenie „DZIESIĄTA” realizuje zadanie publiczne:

„prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom
z rodzin z problemem ….”

„Realizację zleconego zadania publicznego dofinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2019 r.”


Udział w zajęciach jest bezpłatny !!!

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin

dkkstowarzyszenie10@onet.eu

Stowarzyszenie „DZIESIĄTA” prowadząc Świetlicę Socjoterapeutyczną integruje środowisko lokalne włączając się w szereg inicjatyw na rzecz dziecka i rodziny, jest elementem w strukturze działania wspierania społecznego prowadzonego przez miasto Lublin, działa na rzecz  rozwiązywania problemów społecznych w mieście.

 Kontakt

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 20

Al. Józefa Piłsudskiego 26 w Lublinie

Edyta Król

tel. 508 790 926