O NAS

Stowarzyszenie Promocji Kultury na Rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych

„DZIESIĄTA” z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 23 w Lublinie REGON: 432740567 od 2015 roku prowadzi Placówkę Wsparcia Dziennego w formie specjalistycznej
o nazwie
Świetlica Socjoterapeutyczna
.

Świetlica Socjoterapeutyczna

  • Funkcjonuje w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 w sali nr 16;
  • Jest czynna 5 dni w tygodniu od 07 maja 2018r. do 28 grudnia 2018r., od poniedziałku do piątku, przez 4 godziny zegarowe dziennie;
  • W dni nauki szkolnej od 15.00 do 19.00;
  • W dni wolne od nauki szkolnej od 9.00 do 13.00;

Świetlica działa zgodnie z zasadami działania i organizacji placówek wsparcia dziennego określonymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny systemie pieczy zastępczej (DZ. U. Z 207 r. poz. 697 z póżn. zm.)

  • W świetlicy realizowany jest program zajęć socjoterapeutycznych. Działaniami socjoterapeutycznymi objęte są wszystkie dzieci zapisane do świetlicy.
  • Do świetlicy uczęszcza nie więcej niż 12 osób.
  • Wszystkim uczestnikom świetlicy zapewnione zostaje dożywianie w postaci jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania dzieci w placówce.

Od 07 maja 2018r. do 28 grudnia 2018r. Stowarzyszenie „DZIESIĄTA” realizuje zadanie publiczne:

„prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej świadczącej pomoc dzieciom z rodzin z problemem ….”

„Realizację zleconego zadania publicznego dofinansowano ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018r.”

 

RAMOWY TYGODNIOWY HARMONOGRAM ZAJĘĆ
w Świetlicy Socjoterapeutycznej w godzinach: 15.00 - 19.00
GodzinaPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
15.00-17.00STREFA CISZY
Odrabianie lekcji.
Nauka własna.
Uzupełnianie zaległości.
Czytanie książek.

17.00-17.30Posiłek
(stołówka szkolna)
17.30-18.30Zajęcia
sportowe
Zajęcia socjoterapeutyczne
Zajęcia tematyczne
Zajęcia plastyczne
Zajęcia
teatralno-muzyczne
18.30-19.00Gry i zabawy.
Porządkowanie świetlicy.
Podsumowanie dnia
w kręgu


Udział w zajęciach jest bezpłatny !!!

Zadanie realizowane jest przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin

dkkstowarzyszenie10@onet.eu

Stowarzyszenie „DZIESIĄTA” prowadząc Świetlicę Socjoterapeutyczną integruje środowisko lokalne włączając się w szereg inicjatyw na rzecz dziecka i rodziny, jest elementem w strukturze działania wspierania społecznego prowadzonego przez miasto Lublin, działa na rzecz  rozwiązywania problemów społecznych w mieście.

 Kontakt

Świetlica Socjoterapeutyczna w Szkole Podstawowej nr 20

Al. Józefa Piłsudskiego 26 w Lublinie

Edyta Król

tel. 508 790 926