Egzamin Ósmoklasisty

ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W LUBLINIE

Terminy egzaminu: 16 – 18 czerwca

Czas trwania egzaminu 

16 czerwca 2020 r. (wtorek )  

Sala 16 – godzina 8.30 – język polski – 180 minut  

Sala 41, 42, 43 – godzina 9.00 – język polski – 120 minut 

Sala 27, 28, 29 – godzina 9.30 – język polski – 120 minut

17 czerwca 2020 r. (środa) 

Sala 16 – godzina 8.30 – matematyka – 150 minut 

Sala 41,42, 43 – godzina 9.00 – matematyka – 100 minut 

Sala 27, 28, 29 – godzina 9.30 – matematyka – 100 minut 

18 czerwca 2020 r. (czwartek) 

Sala 16 – godzina 8.30 – język obcy (angielski) – 135 minut 

Sala 41,42, 43 – godzina 9.00 – język obcy (angielski) – 90 minut

Sala 27, 28, 29 – godzina 9.30 – język obcy (angielski) – 90 minut

Przygotowanie do egzaminu 

Uczniowie przystępujący do egzaminu: 

 • Przed egzaminem każdy uczeń powinien zapoznać się z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w związku z zagrożeniem COVID – 19 (Załącznik 1) do Organizacji egzaminu
 • Na egzamin powinni przyjść w odświętnym stroju uczniowskim (biała koszula/bluzka, granatowe lub czarne spodnie/spódnica). 
 • Powinni posiadać legitymację szkolną oraz maseczkę ochronną lub przyłbicę zakrywającą twarz. 
 • Do sali wchodzą według listy odczytywanej przez jednego z członków zespołu nadzorującego, zajmują miejsca przy stolikach oznaczonych wylosowanymi numerami. 
 • Nie mogą wnosić na salę egzaminacyjną żadnych toreb, plecaków, telefonów komórkowych. Pozostawiają je w szatni. 
 • Mogą zabrać na salę egzaminacyjną małą butelkę wody mineralnej niegazowanej (ok. 0,3 litra) i postawić ją na podłodze przy nodze stolika.
 • Powinni posiadać własny długopis piszący w kolorze czarnym. Nie mogą używać długopisów ścieralnych ani korektora.
 • Na egzamin z matematyki przynoszą dodatkowo linijkę (w przezroczystej koszulce). Niedopuszczalne jest używanie innych przyborów i wymienianie się nimi z innymi zdającymi. 

Zachowanie uczniów podczas egzaminu: 

W przypadku: 

a. stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia 

b. wniesienia lub korzystania przez ucznia w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie o przyborach 

c. zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu, w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom 

– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu. 

Organizacja przyjścia na egzamin 16, 17, 18 czerwca 2020 r. 

 • Uczniowie z sali 16 godzina – 8.00
  Główne wejście – szatnia zgodnie z numerem sali. 
 • Uczniowie z sali 41, 42, 43 godzina – 8.30
  Główne wejście – szatnia zgodnie z numerem sali. 
 • Uczniowie z sali 27, 28, 29 godzina 9.00
  Główne wejście – szatnia zgodnie z numerem sali

Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo wyznaczonym wejściem w maskach/przyłbicach, dezynfekują ręce, rozbierają się w wyznaczonej szatni, pozostawiają swoje rzeczy (buty, kurtki, torby, plecaki, telefony komórkowe) i udają się pod opieką nauczyciela do wyznaczonej sali egzaminacyjnej.
• Ustawiają się przed salą egzaminacyjną zachowując dystans społeczny – odległość 1,5m. 

• Członkowie komisji wpuszczają uczniów pojedynczo do sali egzaminacyjnej według listy. 

• Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach oznaczonych wylosowanymi numerami.

 • Członkowie ZN zapisują numer stolika ucznia na Wykazie uczniów w sali, rozdają uczniom kartki ułatwiające kodowanie i naklejki z kodem kreskowym. 

• Po wejściu do sali i zajęciu właściwych miejsc uczniowie nie mogą się przemieszczać, zdejmują maski/przyłbice. 

Przewodniczący zespołów nadzorujących udają się w obecności jednego ucznia, przedstawicieli wszystkich sal egzaminacyjnych, do gabinetu dyrektora i odbierają arkusze egzaminacyjne, po komisyjnym otworzeniu pakietu /wszyscy w maskach/przyłbicach/.  

Przewodniczący Zespołu Nadzorującego przypomina:

– o zasadach zachowania się podczas egzaminu ósmoklasisty, 

– o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi), 

– o zasadach wyjścia do toalety/założenie maski, podniesienie ręki, zamknięcie i odłożenie arkusza na brzeg stolika/,

– o zasadach oddawania arkuszy egzaminacyjnych po zakończeniu pracy /odłożenie na brzeg stolika i podniesienie ręki/,

– o sposobie kodowania, 

– o zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi,

– o obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym o niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, o konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie. 

– o obowiązku zapoznania się przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań z instrukcją zamieszczoną na 1 oraz 2 stronie arkusza egzaminacyjnego, 


– poleca sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego, 

– poleca sprawdzenie, czy zeszyt zadań egzaminacyjnych zawiera wszystkie kolejno ponumerowane strony,

– poleca sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE. 

Uczniowie: 

– zapoznają się z instrukcją na stronie tytułowej o sprawdzają kompletność arkusza (zgłaszają ewentualne uwagi) 

– kodują prace – PESEL, kod ucznia 

– przyklejają w wyznaczonych miejscach naklejki z kodem kreskowym 

– zakładają maski/przyłbice przy sprawdzaniu przez członków ZN poprawności kodowania 

• Członkowie ZN: 

– sprawdzają poprawność wykonania tych czynności przez ucznia przed rozpoczęciem egzaminu 

Rozpoczęcie pracy z zestawem egzaminacyjnym następuje po wykonaniu przez uczniów powyższych czynności i zapisaniu przez przewodniczącego czasu pracy na tablicy.

Przebieg egzaminu: 

• Praca ucznia z arkuszem powinna być samodzielna. 

• Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu przewodniczący przypomina o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

• Po wcześniejszym zakończeniu pracy z arkuszem (nie później niż na 15 minut przed zakończeniem egzaminu) uczeń podnosi rękę, odkłada zamknięty arkusz na brzeg ławki, zakłada maseczkę i czeka dopóki członek zespołu nadzorującego nie sprawdzi poprawności zakodowania.

• Po sprawdzeniu arkusza członek ZN potwierdza jego odbiór od ucznia na Wykazie uczniów w sali egzaminacyjnej poprzez podpis i zezwala uczniowi na opuszczenie sali.

• Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin przewodniczący zespołu nadzorującego wyznacza dodatkowe 5 minut dla uczniów, by sprawdzili, czy przenieśli wszystkie odpowiedzi na kartę odpowiedzi. W razie potrzeby uczniowie uzupełniają kartę odpowiedzi. Nie dolicza się tego czasu uczniom mającym uprawnienia do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. 

• Po zakończeniu tej czynności uczniowie odkładają zamknięte prace i nie opuszczają sali dopóki ich arkusze nie będą sprawdzone pod kątem kompletności, poprawności kodowania i potwierdzony zostanie ich odbiór.

• Po zakończeniu egzaminu uczniowie w maskach/przyłbicach opuszczają pojedynczo salę egzaminacyjną, udają się wyznaczoną klatką schodową do szatni i opuszczają szkołę. Nie gromadzą się pod szkołą.

• Podczas czynności pakowania na sali obowiązkowo pozostaje jeden wyznaczony przez przewodniczącego uczeń (do zakończenia pakowania i zaklejenia koperty). 

UWAGA 

Integralną częścią Organizacji egzaminu jest Załącznik 1 określający wytyczne MEN w związku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia COVID-19. 

Załącznik 1 

Wybrane wytyczne MEN dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów ósmoklasisty (E8) związane z zagrożenia COVD-19 5

Sekcja 1 

Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów 

1.1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

1.2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca
w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się. 

1.4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. 

1.5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających. 

1.6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą. 

Sekcja 2.

Środki bezpieczeństwa osobistego 

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos. 

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie, co najmniej 1,5-metrowego odstępu). 

2.3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie 

2) wychodzi do toalety 

3) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali 

2.4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali). 

2.5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę. 

Sekcja 4. 

Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu 

4.1. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim: 

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi  

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym 

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką 

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie. 

4.2. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
W tym celu dyrektor szkoły może: 

1) przekazać zdającym z wyprzedzeniem (np. 2-, 3-dniowym) informację o godzinie, o której powinni stawić się w szkole przed rozpoczęciem egzaminu 

2) poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły. 

4.3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną, (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. 

W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet, jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.