Szczegółowe wytyczne w placówkach wsparcia dziennego

 Szanowni  Rodzice.

Przedstawiamy  szczegółowe wytyczne w zakresie działań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażeń SARS-CoV-2 w placówkach wsparcia dziennego.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami:

 WYTYCZNE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ ZAKAŻEŃ SARS-CoV-2 w PLACÓWKACH WSPARCIA DZIENNEGO

 1. WARUNKI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PLACÓWKI
 1. Na teren placówki wsparcia dziennego mogą wchodzić jedynie osoby zatrudnione, wolontariusze oraz uczestnicy zajęć.
 2.  Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed przystąpieniem do pracy pracownik i wolontariusz powinni mieć dokonany pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym.
 • Dziecko przyjmowane jest do placówki w wyodrębnionej strefie, zlokalizowanej przy wejściu do placówki, która wyposażona jest w:

– stolik,

– krzesła,

– potrzebną dokumentację (np. formularze oświadczenia rodziców, wywiadu epidemiologicznego),

– preparat do dezynfekcji rąk w dozowniku,

– termometr bezdotykowy,

– telefon,

– długopis,

– preparat do dezynfekcji powierzchni, mogą być chusteczki dezynfekcyjne,

– kosz na odpady.

Dziecko przyjmuje do placówki Pracownik ubrany w środki ochrony indywidualnej (tj. co najmniej maska ochronna/przyłbica oraz rękawiczki jednorazowe). Maska musi zakrywać nos i usta pracownika.

Opiekunowie i dzieci w miarę możliwości powinni mieć zakryte usta i nos, każdorazowo dezynfekować ręce w wyodrębnionej strefie, zgodnie z obowiązującymi Rekomendacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.

 • Po wznowieniu działalności przez placówkę wsparcia dziennego dziecko winno być przyprowadzone do placówki przez opiekuna prawnego.

Do placówki może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.

Opiekun zobowiązany jest wypełnić dokumentację

 • dotyczącą wywiadu epidemiologicznego (Załącznik Nr 1)
 • Oświadczenie (Załącznik Nr 2).

W przypadku jakiejkolwiek zmiany w sytuacji zdrowotnej rodziny oraz przerwy w uczestnictwie dziecka w zajęciach organizowanych przez placówkę (także weekendowej) opiekunowie są zobowiązani do ponownego wypełnienia wywiadu epidemiologicznego i oświadczenia.

Pracownik przyjmujący dziecko do placówki zobowiązany jest każdorazowo dokonać pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym i udokumentować ten fakt w formie pisemnej, wpisując wynik pomiaru.

Po każdym użyciu długopis, klamki powinny być dezynfekowane preparatem do dezynfekcji.

Po zakończeniu przyjmowania dzieci do placówki pracownik ponownie dezynfekuje wszystkie powierzchnie dotykane.

 1. POBYT DZIECKA W PLACÓWCE
 2. Rekomenduje się uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji (telefon, poczta elektroniczna) z rodzicami dziecka w razie złego samopoczucia dziecka.
 •  Zaleca się rezygnację z przygotowywania posiłków na miejscu.
 •  Po zakończonych zajęciach pracownicy placówki zobowiązani są do ponownego pomiaru temperatury dziecku i odnotowaniu wyniku pomiaru w dokumentacji placówki.
 1. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA/WYCHOWAWCY.
 2. W przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2 należy niezwłocznie podjąć kroki mające na celu izolację dziecka od innych dzieci przebywających w placówce (oddzielne pomieszczenie lub wydzielona powierzchnia zapewniająca odstęp od innych osób minimum 2 metry z każdej strony). Następnie należy dopilnować, aby dziecko założyło osłonę ust i nosa (jeśli to możliwe ze względu na jego stan zdrowia i możliwości psychoruchowe) oraz zawiadomić opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji.
 3. Rekomenduje się kontakt telefoniczny z właściwą miejscowo powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Rekomenduje się ustalenie listy osób, z którymi podejrzewana o zakażenie osoba (dziecko/wychowawca) miała bezpośredni kontakt, a także miejsc/ pomieszczeń w których przebywała, celem gruntownego ich umycia i dezynfekcji.