Kampania – „Rowerowa Wiosna” – 2018

Kampania „Rowerowa Wiosna” 2018

http://loverowy.lublin.eu/

Zasady kampanii są proste, a zabawa trwa pełen miesiąc. Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły w maju na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach otrzymuje dwie naklejki. Jedną z nich przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy plakat Rowerowej Wiosny. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację, a na zakończenie kampanii nagrody dla aktywnych uczniów i uczennic oraz dla klas.

Dwie najbardziej rowerowe szkoły otrzymają zadaszone parkingi rowerowe (w kategorii szkoła mała i szkoła duża).

Najlepsze klasy, w każdej ze szkół – otrzymają grupowe wejściówki na obiekty sportowe i do instytucji kultury, ufundowane przez partnerów Kampanii, a najlepsi uczniowie oraz uczennice nagrody specjalne – plecaki sportowe.

Główne cele:  

 • Zachęcenie dzieci i młodzieży do jazdy rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły, w tym, jako dawka codziennego ruchu poprawiająca zdrowie i zwiększająca odporność na choroby;
 • Nauka bezpiecznych zachowań na drodze poprzez regularne poruszanie się na rowerze i ćwiczenie umiejętności jazdy;
 • Kształtowanie postaw ekologicznych, rozumienie roli i znaczenia roweru, jako przyjaznego dla otoczenia środka transportu;

Harmonogram:  

Termin Kampanii to miesiąc maj, w dniach od 7 do 30 maja (18 dni szkolnych).

Termin promocji kampanii – do końca kwietnia. 

17 czerwca – ogłoszenie wyników i uroczyste zakończenie Kampanii.

I. Rekrutacja szkół:

Głównym odbiorcą akcji są szkoły podstawowe i klasy 4 -7, ale też pracownicy szkoły.

W naszej szkole koordynacją zajmują się: p. Renata Jakubiak i p. Izabela Krawczyk.

II. Materiały Kampanii:

 • broszura dla rodziców (4 str. A5) o zasadach akcji, korzyściach z jazdy rowerem, przygotowaniu dziecka do jazdy, wydarzeniach Rowerowej Wiosny, kontakt, itd.;
 • dziennik dla każdego ucznia i uczennicy, z miejscem na naklejki na każdy dzień;
 • małe naklejki do wklejania na plakaty dla szkół i do dzienniczków uczniów;  
 • dzienniki rowerowej obecności;
 • filmy promujące kampanię „Rowerowa Wiosna”.

III. Przebieg akcji:

Kampania ma bardzo proste, jasne zasady gry – zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:

 • dwie najbardziej rowerowe w Kampanii szkoły w Lublinie otrzymają zadaszone parkingi rowerowe (w kategorii mała szkoła i duża szkoła);
 • najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do centrów sportu i kultury itp.;
 • najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – upominki rowerowe (plecaki sportowe);
 • nagrody upominki – dla każdego aktywnego uczestnika/uczestniczki Kampanii.

O wyniku szkoły lub klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów z klas 4 -7 w danej szkole lub klasie.

 • szkolni koordynatorzy przekazują rodzicom (przez uczniów) broszury informacyjne, zaś wychowawcom zgłoszonych klas – dzienniczki dla uczniów i dziennik rowerowej obecności, wieszają w widocznym miejscu w szkole plakat rowerowej aktywności klas oraz zamieszczają informacje dotyczące kampanii na stronie internetowej szkoły i na profilu FB;  
 • szkolny koordynator zorganizuje również szkolny apel w czerwcu, na którym zostaną uroczyście wręczone nagrody aktywnym uczniom, dostarczone przez organizatora;  
 • każdego dnia na pierwszej lekcji uczniowie, którzy przyjechali rowerem lub w inny dopuszczony sposób, pobierają od nauczyciela 2 naklejki – jedną wklejają do dzienniczka a drugą na plakat ogólny umieszczony na korytarzu;  
 • nauczyciel każdego dnia na pierwszej lekcji sprawdza obecność w dzienniku rowerowej obecności;  
 • skany dzienników rowerowej obecności trafiają od szkolnego koordynatora do organizatora 18 maja, oraz 30 maja – skany dzienników w wersji ostatecznej;  
 • szkolny koordynator będzie przekazywał zdjęcia z przebiegu akcji do organizatora;

IV. Wręczenie nagród

Wręczenie głównych nagród tj. dla najbardziej rowerowych szkół w Kampanii (zadaszone parkingi rowerowe) i dla najbardziej aktywnych klas w szkołach odbędzie się w czasie uroczystego zakończenia Kampanii na EkoPikniku 17 czerwca (niedziela), na Słonecznym Wrotkowie;

Wręczenie nagród indywidualnych oraz pozostałych nagród grupowych dla najaktywniejszych klas odbędzie się podczas apeli w szkołach.

Organizatorem akcji jest Towarzystwo dla Natury i Człowieka we współpracy z Urzędem Miasta Lublin (Biuro Partycypacji Społecznej).

Kontakt:

Koordynator kampanii Rowerowa Wiosna

Michał Wolny – Porozumienie Rowerowe

tel. 81 743-71-04 lub 8888-44-666

e-mail: michal@ekolublin.pl

www.loverowy.lublin.eu


REGULAMIN KAMPANII ROWEROWA WIOSNA

 INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Kampania „Rowerowa Wiosna” adresowana jest do uczniów i uczennic szkół podstawowych i oraz pracowników w/w. placówek z terenu miasta.
 2. Kampania organizowana jest przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka (zwane dalej Organizatorem) w partnerstwie z Miastem.
 3. Głównym celem Kampanii jest promowanie zdrowego trybu życia oraz popularyzacja komunikacji rowerowej w mieście.
 4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: szkolnym, klasowym oraz indywidualnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii zostaną nagrodzeni:
  • dwie najbardziej rowerowe szkoły w Lublinie (w swojej kategorii) otrzymają wiaty rowerowe,
  • najlepsze klasy w każdej szkole – bilety grupowe do instytucji kultury i sportu,
  • najaktywniejsi uczniowie i nauczyciele – plecaki sportowe.
 5. O wyniku klasy decyduje liczba przyjazdów do szkoły na rowerze w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej klasie.
 6. Kampania adresowana jest do uczniów klas 4 – 7 szkół podstawowych i pracowników tych placówek.
 7. Dwie najbardziej rowerowe szkoły (w kategorii – do 300 uczniów i powyżej 300 uczniów) to placówka o najlepszej frekwencji rowerowej w kampanii – liczymy liczbę aktywnych przyjazdów uczniów do szkoły w okresie trwania kampanii podzieloną przez ilość wszystkich uczniów szkoły z klas 4 – 7.

HARMONOGRAM KAMPANII

 1. Warunkiem udziału w Kampanii jest zarejestrowanie szkoły poprzez formularz zgłoszeniowy oraz wyznaczenie szkolnego koordynatora do dnia 9 marca oraz poinformowanie wszystkich potencjalnych uczestników i ich opiekunów prawnych o przetwarzaniu danych osobowych (imienia i nazwiska) w celu przeprowadzenia kampanii działając na podstawie Art. 23 ust.1 pkt.4 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 1. Zarejestrowane szkoły otrzymają do dnia 1 kwietnia 2018 komplet materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii, tj. plakaty klasowe, książeczki rowerowe dla uczniów i pracowników szkół, broszury dla rodziców, naklejki oraz klasowe i szkolne dzienniki rowerowe.
  a. szkoły, które zarejestrują 100% klas 4 – 7 ze swojej placówki do udziału w Kampanii otrzymają mobilny serwis naprawy rowerów – na własność szkoły. Serwis będzie oznaczony logo Kampanii.
 2. W ramach Kampanii liczone będą przejazdy rowerowe (a także hulajnogą, na rolkach, wrotkach) do szkoły w dniach od 7 do 30 maja 2018r.
 3. Rejestracja przyjazdów rowerem prowadzona będzie każdego dnia Kampanii, przy sprawdzaniu obecności na pierwszej lekcji.
 4. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje danego dnia dwie naklejki .
 5. Uczestnicy przyklejają naklejkę w książeczce rowerowej, na plakat klasowy.
 6. Pracownicy placówki tworzą oddzielną grupę z wyodrębnionym plakatem i dziennikiem rowerowym.
 7. Szkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:
 • przekazania rodzicom broszur informujących o Kampanii (np. za pośrednictwem uczniów) – do 27 kwietnia 2018,
 • przekazania książeczek rowerowych oraz dzienników rowerowych wychowawcom klas zgłoszonych do Kampanii – do dnia 27 kwietnia 2017r.,
 • zawieszenia w holu szkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczniom swobodne przyklejanie naklejek – do dnia 27 kwietnia,
 • umieszczenia na szkolnej stronie internetowej i w mediach społecznościach należących do placówki przesłanych przez organizatora informacji dot. Kampanii,
 • przekazania organizatorowi dzienników rowerowych 17.05.2018 oraz w dniu jej zakończenia – 30.05.2018 w formie pliku Arkusza Kalkulacyjnego na adres: rowerowawiosna@lublin.eu
 • zorganizowania uroczystego apelu szkolnego, podczas którego rozdane będą nagrody dostarczone przez Organizatora,
 • Poprawne wprowadzanie przyjazdów uczniów w elektronicznym klasowym dzienniku rowerowym,
 • Przekazania listy uczniów z placówki biorącej udział w kampanii Rowerowa Wiosna, przed jej rozpoczęciem
 • Wypełnienia ankiety podsumowującej przez szkolnego koordynatora Kampanii, do 15.06.2018
 1. Organizator, w terminie 7 dni od daty zakończenia Kampanii, ogłosi jej wyniki na stronie Internetowej: lublin.eu oraz powiadomi laureatów drogą elektroniczną.
 2. Nagrody zostaną dostarczone do szkół przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników.
 3. Placówki biorące udział w Kampanii zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Kampanii.

Wszystkie informacje na temat Kampanii będą umieszczane na stronie: loverowy.lublin.eu